การตั้งเป้าหมาย GOALS


“ เพื่อตัวฉันที่ดีกว่าเดิม ”
แบบที่ 1)) วิธีการตั้งเป้าหมายแบบ SMART GOALS
☑️ Specific : ชัดเจน เฉพาะเจาะจง
☑️ Measurable : วัดผลได้ว่าสำเร็จหรือยัง
☑️ Achievable : สามารถทำให้สำเร็จได้จริง
☑️ Relevant : ต้องมีความเป็นไปได้ สมเหตุสมผล
☑️ Time-bound : กำหนดเวลาชัดเจนว่าอยากให้ สำเร็จเมื่อไร

แบบที่ 2)) วิธีการตั้งเป้าหมายแบบ OKR
☑️ Objectives (การตั้งเป้าหมาย)
การตั้งเป้าหมายเพื่อทำให้บรรลุความสำเร็จตามที่องค์กรคาดหวังไว้ ในทิศทางเดียวกัน และมีส่วนเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จ
☑️ Key Results (การวัดผลและติดตามผล)
เป็นตัววัดว่า Objectives เราใกล้สำเร็จหรือยัง จะคอยบอกว่าเราจะไปถึงฝันยังไง

แบบที่ 3 )) วิธีการตั้งเป้าหมายแบบ MBO
☑️ ขั้นตอนที่ 1
กำหนดเป้าหมายขององค์กร (Determining Organizational Goals)
☑️ ขั้นตอนที่ 2
กำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Determining Employees’ Objectives)
☑️ ขั้นตอนที่ 3
ติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (Constant Monitoring Progress and Performance)
☑️ ขั้นตอนที่ 4
เป้าหมายจับต้องและวัดผลได้ (Performance Evaluation)
☑️ ขั้นตอนที่ 5
ให้ข้อเสนอแนะ (Providing Feedback)
☑️ ขั้นตอนที่ 6
ประเมินผลงาน Performance Appraisal

Cr. AIS Academy