ผู้เล่นหลัก Forex ( Major players )


Major players

  • ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ( Commercial Banks)
  • ธนาคารกลาง ( Central Banks)
  • กองทุนเพื่อการลงทุน ( Investment Funds)
  • สถาบัน การลงทุน ( Corporations)
  • เทรดเดอร์ Forex รายบุคคล (Trader)
  • รัฐบาล (Governments) นโยบายเศรษฐกิจ